پیچ‌هایی که یکی یکی سفت می‌شوند

داستان پیچ‌هایی که یکی یکی سفت می‌شوند:

۱۷ آذر ۱۳۹۴ >> طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

۱۴ شهریور ۱۳۹۴ >> ۱۰ وظیفه و مأموریت شورای عالی فضای مجازی در دوره جدید

۱ تیر ۱۳۹۴ >> محدودیت جدید وکلا در قانون آیین دادرسی کیفری

ﺗﻀﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ژرف ﻛﻪ ﻧﻪ در اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ، ﺑﻠﻜﻪ در دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻪ رﻳﺸﻪ دارد، ﻧمیﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎوداﻧﻪ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. آزادی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳر آورد؟ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری ﻛﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دل آﺳﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺸﺪ، ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آزاده ﺟﺎﻧﻲ در ﻗﻠﻤﺮو آن ﺑر پای اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ؟ اما همیشه می‌ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺒﻲ در ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﺎﻛﺶ ﭘﻨﻬﺎن، آﺷﻜﺎرا ﺷـﻮد.*

دوران سختی در پیش است …

____________________________________________________________

* وجدان بیدار، انتشارات فرزان روز، ص۹۶

17ام آذر 1394 بازدید : دسته بندی : دسته‌بندی نشده نویسنده : جواد

دیدگاه خود را به ما بگویید.