بایگانی برای دی, 1394

پایانی بر یک زندگی

در زندگی من روزهایی وجود دارد که فراموش شدنی نیستند، افرادی وجود دارند که از یاد رفتنی نیستند، اتفاقاتی وجود دارد که تقسیم شدنی نیست، حس هایی وجود دارد که درک کردنی نیستند. امروز یکی از آن روزهاست این حس یکی از آن حس هاست عجیب است که نمیشود توضیحش داد، آدم با این همه […]

11ام دی 1394 بازدید : دسته بندی : دسته‌بندی نشده